1         Algemeen

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Lukkiwood BVBA. Lukkiwood BVBA doet er alles aan om de gegevens te beschermen en te handelen in overeenstemming met de rechten van de betrokkene en de privacywetten. Lees deze verklaring zorgvuldig door. Het geeft belangrijke informatie over hoe Lukkiwood BVBA persoonsgegevens gebruikt en licht de privacyrechten van de betrokkene toe.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), de Belgische wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

2         Identificatie & contactgegevens van de verwerker

Naam onderneming: Lukkiwood BVBA
Commerciële naam/namen: Lukkiwood, Leef Met Hout
Adres: Goudveillaan 18, 2390 Malle, België
KBO: BE0716.747.747
E-mail: info@leefmethout.be
Telefoon: +32 (0)493 46 23 36
Website: www.leefmethout.be

Hierna genoemd “Lukkiwood BVBA”.

3         Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, klanten en gebruikers van alle website(s), applicaties en diensten van Lukkiwood BVBA, hierna genoemd “de betrokkene”.

4         Verzamelde gegevens, doeleinden & rechtsgronden

4.1        Contactgegevens

Deze gegevens worden verzameld wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de contactformulieren of inschrijvingsformulieren op de websites, of wanneer de betrokkene contact opneemt via een van de contactmethodes zoals e-mail, chat, of vergelijkbare methodes. Deze gegevens worden gebruikt om de betrokkene ondersteuning te kunnen bieden of op zijn bericht te kunnen antwoorden.  Deze gegevens omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • Land
 • E-mail
 • Telefoon
 • Bericht
 • Onderwerp
 • Bijlagen
 • IP

4.2        Persoonsgegevens voor plaatsing bestelling

Deze gegevens worden verzameld wanneer de betrokkene een bestelling plaatst bij Lukkiwood BVBA. Deze gegevens zijn essentieel voor Lukkiwood BVBA om zijn dienstverlening te garanderen en de bestelling te kunnen voltooien. Deze gegevens omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • Land
 • E-mail
 • Telefoon
 • Leveradres
 • IP
 • Bestelgegevens

5         Overmaken aan derden & partners

Lukkiwood BVBA verkoopt of deelt geen gegevens met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of overeenkomsten. In dat geval zullen de gegevens van de betrokkene worden gedeeld met een partner van Lukkiwood BVBA. Waar mogelijk wordt de data geanonimiseerd en wordt enkel de hoogst nodige data doorgegeven.

Lukkiwood BVBA garandeert dat iedere ontvanger van gegevens de nodige technische en organisatorische maatregelen zal nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Lukkiwood BVBA sluit met iedere partner een verwerkingsovereenkomst af.

Iedere partner waarmee Lukkiwood BVBA samenwerkt is gevestigd in de Europese Unie, en voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”) OF is gevestigd in Amerika en staat op de Amerikaanse Privacy Shield list (https://www.privacyshield.gov/list) en hanteert dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa.

Lukkiwood BVBA werkt onder andere samen met volgende partners, waarmee de gegevens van de betrokkene gedeeld kunnen worden:

5.1        Webcanyon

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Webcanyon. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Webcanyon heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

5.2        Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

5.3        Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

5.4        Transporteur

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van een externe transporteur voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de externe transporteur delen. De gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de externe transporteur onderaannemers inschakelt, stelt de externe transporteur uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. In de meeste gevallen wordt Van de Hoef Holding Ede B.V. als externe transporteur ingeschakeld, maar dit kan per bestelling variëren.

6         Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Andere gegevens die niet meer gebruikt worden zullen waar mogelijk binnen een periode van 4 jaar geanonimiseerd of verwijderd worden.

7         Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene kan altijd onderstaande rechten uitoefenen. De betrokkene oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkomen of opsporen) en de belangen van Lukkiwood BVBA (bv. behoud van wettelijk privilege). De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door contact met Lukkiwood BVBA op te nemen via de gegevens vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring. Oefent de betrokkene deze rechten uit, dan zal Lukkiwood BVBA binnen één maand nagaan of de betrokkene hier recht op heeft en de nodige acties ondernemen. Mogelijk vraagt Lukkiwood BVBA de betrokkene om extra gegevens om zijn identiteit te bevestigen.

7.1        Recht van inzage (art. 15 GDPR)

De betrokkene kan op elk ogenblik informatie vragen over de gegevens die Lukkiwood BVBA over de betrokkene bezit. Deze informatie omvat de door Lukkiwood BVBA verwerkte gegevenscategorieën, de doeleinden & rechtsgronden waarvoor ze worden verwerken, de bron van de gegevens indien ze niet rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie Lukkiwood BVBA de gegevens heeft doorgegeven. De betrokkene kan van Lukkiwood BVBA een gratis kopie krijgen van zijn gegevens die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

7.2        Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)

De betrokkene kan vragen dat Lukkiwood BVBA zijn gegevens verbetert. Lukkiwood BVBA zal de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de meest recente informatie waarover Lukkiwood BVBA beschikt, de correctheid, volledigheid en relevantie van de gegevens die Lukkiwood BVBA heeft te garanderen.

7.3        Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR)

De betrokkene kan vragen dat Lukkiwood BVBA zijn gegevens wist, indien de wet dit vereist. In overeenstemming met art. 17 van de GDPR zou dit het geval kunnen zijn wanneer:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene zijn toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 • De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of indien De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing.
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Voor zover verwerking niet nodig is:

 • Voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting.
 • Vooral met betrekking tot de bij wet vereiste retentieperiodes.
 • Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

7.4        Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

De betrokkene kan vragen dat Lukkiwood BVBA de verwerking van zijn gegevens beperkt indien:

 • De betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
 • Lukkiwood BVBA zijn gegevens niet meer nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of bewijzen van een rechtsvordering.
 • De betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van Lukkiwood BVBA zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

7.5        Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR)

Indien technisch haalbaar zullen de gegevens van de betrokkene op zijn vraag worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij. Dit recht is voor de betrokkene beschikbaar voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en enkel voor de persoonsgegevens die de betrokkene aan Lukkiwood BVBA heeft bezorgd. In plaats van een kopie te ontvangen van zijn gegevens, kan de betrokkene ook vragen dat Lukkiwood BVBA de gegevens rechtstreeks doorgeeft aan een andere, door de betrokkene opgegeven verwerker.

7.6        Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)

De betrokkene kan om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking betrekking heeft op zijn toestemming of op onze legitieme belangen of op die van derden. In dat geval zal Lukkiwood BVBA stoppen met de verwerking van de gegevens. Dit laatste is niet van toepassing indien Lukkiwood BVBA dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene of indien Lukkiwood BVBA zijn gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

8         Direct marketing en mailing

Lukkiwood BVBA gebruikt de vergaarde gegevens mogelijk voor direct marketing zoals nieuwsbrieven en commerciële mailings op maat van de betrokkene (per post of per e-mail), na de expliciete toestemming van de betrokkene. De betrokkene kan Lukkiwood BVBA op iedere moment vragen om zijn gegevens niet meer te gebruiken voor direct marketing door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken of door met Lukkiwood BVBA contact op te nemen via de gegevens vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring.

Lukkiwood BVBA gebruikt de vergaarde gegevens mogelijk ook voor zogenaamde “servicemails” dit zijn e-mails of berichten die nodig zijn om de betrokkene op de hoogte te stellen van belangrijke informatie omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Deze bevatten onder meer:

 • Informatie over zijn lopende zaken of dossiers
 • Facturen en betaalbewijzen
 • Afspraakverzoeken en bevestigingen

Voor dit soort communicatie kan de betrokkene niet verzoeken om zijn gegevens niet langer te gebruiken voor dit doeleinde gezien hiermee de uitvoering van de overeenkomst door Lukkiwood BVBA in het gedrang komt.

9         Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de betrokkene de website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar het hierna over “cookies” gaat worden daar ook vergelijkbare technieken mee bedoeld.

Wanneer de betrokkene gebruik maakt van de websites of applicaties, gaat de betrokkene ermee akkoord dat Lukkiwood BVBA deze cookies op zijn toestel kan plaatsen. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zodanig ingesteld worden dat ze dit niet doen of dat ze de gebruiker waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Als de betrokkene cookies wenst uit te schakelen, kan de betrokkene de handleiding van de browser raadplegen om te weten te komen hoe hij dit doet. Wanneer de betrokkene cookies uitschakelt, het mogelijk is hij niet langer toegang heeft tot bepaalde functies op de website. De betrokkene kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn toestel.

Lukkiwood BVBA maakt gebruik van volgende soorten cookies:

9.1        Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om de betrokkene in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website of applicaties niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om zijn surfgeschiedenis te onthouden.

9.2        Functionele cookies

Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die de betrokkene op de site maakt (zoals bijvoorbeeld zijn taalinstelling) zodat de betrokkene een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard.

9.3        Analytische cookies

Via de websites of applicaties wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, in het kader van de Google Analytics service. Google Analytics is geregistreerd op de Amerikaanse Privacy Shield list en hanteert dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa.
Lukkiwood BVBA gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee is Lukkiwood BVBA in de mogelijkheid om de dienstverlening en producten te verbeteren.

10    Bescherming van gegevens

Lukkiwood BVBA gebruikt een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te helpen beschermen en behouden.

Lukkiwood BVBA doet er samen met zijn dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om de gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Lukkiwood BVBA maakt gebruik van onder meer volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Er zijn interne afspraken & reglementen met betrekking tot de toegang van gegevens. Er wordt enkel toegang verkregen tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 • Overdracht & opslag van verzamelde digitale gegevens gebeurt altijd versleuteld.
 • Iedere toegang tot digitale gegevens wordt gelogd.
 • Alle websites & applicaties zijn voorzien van SSL certificaten.
 • Alle IT systemen zijn voorzien van virus/malware beveiliging en de laatste updates & patches.
 • Alle netwerken zijn voorzien van firewalls & andere actieve beschermingen om toegang door onbevoegden te vermijden
 • Er zijn fysieke voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot gegevens te vermijden.

11    Vaststelling en melding ongeoorloofde toegang

Wanneer Lukkiwood BVBA vaststelt dat onbevoegden toegang hebben gehad tot persoonsgegevens, dan zal er binnen 72 uren na de vaststelling en analyse door een expert hiervan melding gemaakt worden aan de bevoegde instanties en aan de betrokkene.

12    Klacht

Wanneer de betrokkene oordeelt dat zijn gegevens niet verwerkt worden conform deze privacyverklaring, dan kan hij contact opnemen met Lukkiwood BVBA via de gegevens vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring.

De betrokkene beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Laatst bijgewerkt: 25/02/2019

 LEEFMETHOUT

Leverbaar tussen 4 en 6 weken
25 jaar beroepservaring
kiezen voor een uniek meubel

TOPKWALITEIT

 Meubels van topkwaliteit. Onze tafels bieden de ultieme combinatie van hoogwaardige materialen, vakmanschap en design.

PERSOONLIJK ADVIES

Persoonlijk advies tijdens je aankoop door onze jarenlange ervaring in de meubelsector. Samen gaan we op zoek naar de in het oog springende tafel die perfect in je interieur past.

MAATWERK

Kies voor een unieke houten tafel die perfect past bij je interieur past. Naast tafels in verschillende standaardmaten vind je bij ons ook maatwerk-tafels.

De waardering van www.leefmethout.be bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.